Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
TOETUS VEEBIVÄLJAANDE UUENDAMISEKS
Sihtasutuse Iuridicum nõukogu 9. jaanuari 2019 koosolekul arutati Põhiseaduse kommentaaride veebiväljaande uuendamist ja otsustati esitada taotlus Eesti Teaduste Akadeemia Riigiõiguse Sihtkapitali nõukojale.

Veebruaris saabus kutse anda taotluse kohta täiendavaid selgitusi nõukoja 14. märtsi koosolekul. Sihtasutus Iuridicum edastas nõukojale täiendavad materjalid (selgitused, eelarve, võimalik prognoos kommentaaride uuendamiseks paragrahvide/autorite kaupa). Nõukoja koosolekul esitasid täiendatud projekti Põhiseaduse kommentaaride peatoimetaja Ülle Madise ja sihtasutuse Iuridicum juhatuse liige Peep Pruks. Koosoleku järgselt saadeti nõukojale muudetud taotlus , kus üksikasjalikult käsitleti taotluse neid osasid, mis pälvisid toimunud arutelul nõukoja liikmete tähelepanu (kommentaaride autorsuse tähistamine, tegevused suhtlemisel autoritega, autoritasud, linkide korrastamine, veebiväljaande arendamine, kommentaaride osaline tõlge jt).

Riigiõiguse Sihtkapitali nõukoda otsustas toetada esitatud taotluse eelarve osa – Veebiväljaanne ja arendus – summas 7000 eurot.

Teostatud tööde aruanne on leitav SIIN.