Paragrahv 99.

Vabariigi Valitsuse liikmed ei tohi olla üheski muus riigiametis ega kuuluda tulundusettevõtte juhatusse või nõukogusse.

 

1.1. 

PS § 99 eesmärk on huvide konflikti ja sellega seoses tekkida võiva korruptsiooniohu vältimine. Sõnaselgelt keelab § 99 Vabariigi Valitsuse liikmel olla üheski muus riigiametis ning kuuluda tulundusettevõtte juhatusse või nõukogusse. VVS laiendab neid valitsuse liikmete kutsekeelde, keelates neil olla ka kohaliku omavalitsuse ametis ja tegutseda ettevõtjana või töötada teisel tasustataval ametikohal. Ainsa erandina võib valitsuse liige olla teaduslikul või pedagoogilisel tööl. Arvestades § 99 eesmärki, võib sellise regulatsiooni lugeda PS-ga kooskõlas olevaks.

 

1.2. 

VVS sõnastus jätab ebaselgeks, kas valitsuse liige võib kuuluda kohaliku omavalitsuse volikokku. Probleemi lahendus on sätestatud KOKS-s. Paragrahvi 19 lg 2 p 11 kohaselt peatuvad volikogu liikme volitused Vabariigi Valitsuse liikme volituste täitmise ajaks kuni Vabariigi Valitsuse liikme volituste lõppemiseni.

 

2.1. 

PS ei reguleeri Vabariigi Valitsuse liikmete tööalast staatust ja sotsiaalseid tagatisi. Vastavad sätted on teistes seadustes.

 

2.2. 

ATS, välja arvatud selle § 12 lg-s 2 loetletud sätted, Vabariigi Valitsuse liikmetele ei laiene. Erandina sätestab VVS, et valitsuse liikmetele antakse puhkust ATS-s sätestatud korras.

 

2.3. 

Vabariigi Valitsuse liikmete palk on sätestatud Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seadusega. Selle järgi on valitsuse liikmete ametipalk Eesti keskmise palga ja vastava koefitsiendi korrutis. Peaministri jaoks on koefitsient 6,0; ministri jaoks 5,5 (teiste riigiametnike ametipalgad peale Riigikogu liikmete, Vabariigi Presidendi, riigikontrolöri ja õiguskantsleri on seatud sõltuvusse palgaastmestikust). Valitsuse liikmetele makstakse igakuist esindustasu 20% ametipalgast.

 

2.4. 

Vabariigi Valitsuse liikmel on õigus tööandja eluruumile.

 

2.5.1. 

Kui isik oli Vabariigi Valitsuse liikmeks nimetamisel Riigikogu liige, siis on tal valitsuse liikme kohalt vabastamisel § 64 lg-st 1 tulenev õigus asuda sama koosseisu Riigikogu liikme kohale. Kui isik oli valitsuse liikmeks nimetamisel riigiteenistuses, siis on tal valitsuse liikme kohalt vabastamisel VVS järgi õigus asuda oma endisele või samalaadsele teenistuskohale. VVS järgi pole kummalgi juhul naasmise õigust isikul, kelle volitused valitsuses lõppesid süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise tõttu.

 

2.5.2. 

Küsitav on riigiteenistusse endisele või samalaadsele teenistuskohale naasmise õiguse vajalikkus erakondlikul alusel moodustatud valitsuse poliitikust ministri puhul, samuti selle õiguse kasutamise praktiline võimalikkus. ATS ega ükski avalikku teenistust reguleeriv eriseadus ei näe ette võimalust vabastada ametnik, kui tema kohale soovib naasta isik, kes on vabastatud valitsuse liikme kohalt.

 

2.6. 

Vabariigi Valitsuse liikmel on ametist vabastamisel VVS-s sätestatud tingimustel õigus saada hüvitisena kuue kuu ametipalk. Valitsuse liikme surma korral on ette nähtud hüvitis tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetele.