Paragrahv 81.

Vabariigi President astub ametisse järgmise ametivande andmisega Eesti rahvale Riigikogu ees: „Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks.”

 

1. 

Ametivande andmine on ette kirjutatud kõigis demokraatlikes põhiseadustes ning rõhutab presidendiameti väärikust ja sõltumatust. Ametivande arhailine sõnastus on sisuliselt analoogiline 1937. a põhiseaduses sätestatuga. Vastavalt VPVS §-le 27 astub uus Vabariigi President ametisse ametivande andmisega esimesel Riigikogu istungil, mis järgneb Vabariigi Presidendi ametiaja lõppemise päevale. Ametivande andmisega määratakse õiguslikult kindlaks ametivolituste ja viieaastase ametiaja algus. Ametivande andmisest keeldumine muudab võimatuks Vabariigi Presidendi ametisse asumise. Ametivande andmisest oleks võimalik keelduda usulistel põhjustel viitega §-s 40 sätestatud usuvabadusele.

 

2. 

Senises praktikas on Vabariigi President L-G. Meri oma otsuses nr 796 (RTL 2000, 58, 898) kasutanud ametisse nimetamisest keeldumise alusena viidet ametivandele, mis ei muuda ametivande teostamist presidendiametis iseseisvaks õiguslikuks toiminguks, vaid rõhutab presidendiameti sõltumatust.