Paragrahv 70.

Riigikogu otsustusvõimelisuse sätestab Riigikogu kodukorra seadus. Erakorralisel istungjärgul on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust.

 

1. 

PS ei sätesta Riigikogu korralise istungjärgu istungitele kvooruminõuet, vaid jätab selle Riigikogu kodukorra seaduse hooleks. Praegu on seaduse pealkirjaks Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. RKKTS ei kehtesta kvooruminõuet korralise istungjärgu tavalistele istungitele. PS § 70 järgi on erakorraline istungjärk otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust. RKKTS järgi laieneb selline kvooruminõue ka korraliste istungjärkude ajal toimuvatele täiendavatele istungitele.

 

2. 

Riigikogu otsustusvõimelisus tehakse kindlaks Riigikogu liikmete kohaloleku kontrolliga. Istungil kohalolijaid kontrollitakse istungi alguses ning enne sellise eelnõu lõpphääletamist, mille vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt Riigikogu koosseisu häälteenamus. Riigikogu täiendava istungi ning erakorralise istungjärgu ajal kontrollitakse kohalolekut ka enne muud hääletust, kui mõni Riigikogu liige kohaloleku kontrolli nõuab.

 

3.1. 

Akti vastuvõtmine erakorralisel istungjärgul või täiendaval istungil kehtestatud kvooruminõuet rikkudes on selle kehtetuks tunnistamise alus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses.

 

3.2. 

Kui eelnõu vastuvõtmine eeldab Riigikogu koosseisu absoluutset või kvalifitseeritud häälteenamust, siis ei takista sellisest häälteenamusest väiksem istungisaalis viibivate Riigikogu liikmete arv eelnõu hääletamisele panekut. Sellisel puhul jääb eelnõu vajaliku häälteenamuse puudumise tõttu vastu võtmata.