Paragrahv 66.

Riigikogu uue koosseisu esimene istung toimub kümne päeva jooksul, arvates Riigikogu valimise tulemuste väljakuulutamisest. Esimeseks istungiks kutsub Riigikogu kokku Vabariigi President.

 

1.1. 

PS § 66 määrab kindlaks kõige hilisema aja, mil Riigikogu uus koosseis peab kokku astuma, ning paneb Vabariigi Presidendile kohustuse kokku kutsuda Riigikogu uus koosseis selle esimeseks istungiks.

Paragrahvis 66 sätestatud kuni kümnepäevase tähtaja jooksul peab Riigikokku valitud isik lõpetama Riigikogu liikme ametiga ühitamatu töö- või teenistussuhte. Töö- või teenistussuhe tuleb lõpetada vastavat suhet reguleeriva seaduse alusel, milleks võib olla TLS, ATS või mõni avalikku teenistust reguleeriv eriseadus, kui viimases on vabastamise asjakohane õiguslik alus. Hoolimata sellest, et RKVS § 4 lg 6 keelab otsesõnu kaadrikaitseväelasel kandideerida Riigikogu liikmeks, oleks rahvaesindusse valitud  kaadrikaitseväelase teenistusest distsiplinaarkorras vabastamine kohatu. Kui töö- või teenistussuhe on jäänud Riigikogu liikme ametivande andmise hetkeks lõpetamata, siis loetakse Riigikogu liikme ametiga ühitamatu töö- või teenistussuhe lõppenuks Riigikogu liikme ametivande andmise päevast (RKLSS § 4). Suhte lõppemine RKLSS § 4 alusel on automaatne ega nõua eraldi vormistamist. Praktilistest kaalutlustest lähtuvalt peaks vähemalt avalik-õigusliku suhte korral ametiasutus, kus isik teenis, andma haldusakti, millega loeb teenistussuhte RKLSS § 4 alusel lõppenuks.

 

1.2. 

Valimistulemuste väljakuulutamise kohta vt § 61 komm 2.

 

1.3. 

PS § 78 p 4 järgi avab Riigikogu uue koosseisu esimese istungi Vabariigi President.

 

2.1. 

Riigikogu uue koosseisu kokkukutsumine on vajalik olukorras, kus PS ei määra Riigikogu uue koosseisu kokkuastumise päeva üheselt kindlaks. Kui PS määraks üheselt kindlaks tähtpäeva, mil Riigikogu uus koosseis peab kokku astuma, siis poleks uue koosseisu kokkukutsumine iseenesest vajalik ja omaks vaid sündmuse pidulikkust rõhutavat tähendust.

 

2.2. 

Riigikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumise andmine Vabariigi Presidendi, mitte aga Vabariigi Valimiskomisjoni pädevusse rõhutab Riigikogu asendit teiste kõrgemate riigiorganite hulgas.

 

2.3. 

VPTS §-st 18 tuleneb, et Riigikogu uue koosseisu kokkukutsumise vormistab Vabariigi President otsusega (RT I 2001, 43, 240 … RT I 08.07.2011, 8).

 

2.4. 

Kui Vabariigi President on jätnud Riigikogu uue koosseisu esimese istungi kokku kutsumata, siis tuleb tunnustada Riigikogu enese õigust koguneda esimesele istungile, hoolimata sellise õiguse PS-s sätestamata jätmisest. Ühe isiku meelevaldsest ja põhiseadusvastasest tegevusetusest ei saa sõltuda rahvaesindusorgani tegevus. Ka ei anna PS ega ükski teine seadus alust järelduseks, et Vabariigi President võib jätta Riigikogu uue koosseisu kokku kutsumata, kui ta on seisukohal, et valimiste korda on rikutud. Valimistulemustele õigusliku hinnangu andmine on Vabariigi Valimiskomisjoni ja kohtu pädevuses (vt § 60 komm-d 14 ja 15).