Paragrahv 41.

Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.

Veendumustega ei saa vabandada õiguserikkumist.

Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele.

 

1. 

Paragrahv 41 on tihedalt seotud §-dega 40 ja 45 (vt §-de 40 ja 45 komm-d), neil sätetel on sarnased eesmärgid. Paragrahv 41 hõlmab kõikvõimalikke veendumusi ja arvamusi, olgu tegemist süsteemsete religioossete või maailmavaateliste seisukohtadega või vaadetega üksikküsimustes. Paragrahvi 41 lg 1 kaitseb õigust omada arvamusi ja veendumusi ning jääda neile truuks. Arvamuste ja veendumuste levitamist puudutab § 45. PS § 41 kaitseb ka vabadust mitte omada arvamust või veendumust, samuti õigust oma arvamusi ja veendumusi muuta. Põhiõiguse kaitsealasse ei kuulu arvamusest või veendumusest lähtuv tegevus. Selle poolest erineb säte oma olemuselt §-dest 40 ja 45, mis kaitsevad ka veendumusest lähtuvat tegevust ja veendumuste levitamist.

 

2. 

Tegemist on reservatsioonita põhiõigusega.

 

3. 

Õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele ei tähenda õigustust panna toime õigusrikkumine (§ 41 lg 2). Samas ei tohi riik kehtestada vastutust pelgalt veendumuste omamise eest (§ 41 lg 3).

 

4. 

Paragrahvi 41 lg-s 2 sätestatud piirang on absoluutse iseloomuga. Veendumuse olulisusega ei saa vabandada ka väikese tähtsusega õigusrikkumist. Oluline pole ka see, kas õigusrikkumine on karistatav või mitte.

Säte on oluline süüteo ettevalmistava faasi karistatavuse määramisel, keelates karistuse määramise süüteo kavandamise eest enne selle täideviimiseks esimese teo tegemist. Seadusandja on sellest nõudest lähtudes sidunud süüteokatse toimepanemise alguse hetkega, mil isik vastavalt oma ettekujutusele teost vahetult alustab süüteo toimepanemist (KarS § 25 lg 2).

 

5. 

Õigust jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele kaitseb täiendavalt § 12, mis keelab diskrimineerimise poliitiliste ja muude veendumuste tõttu ning sätestab, et poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on karistatav (vt ka § 40 komm).