Paragrahv 143.

Õiguskantsler esitab kord aastas Riigikogule ülevaate seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega.

 

1. 

ÕKS § 4 järgi esitab õiguskantsler kord aastas Riigikogule aastaülevaate temale õiguskantsleri seadusega pandud ülesannete täitmise kohta. Praktikas kajatab ülevaade siiski ka teiste seadustega õiguskantslerile pandud ülesannete täitmist. Ülevaade sisaldab analüüsi seaduste vastavusest PS-le ning Vabariigi Valitsuse, ministrite, valla- ja linnavolikogude ning valla- ja linnavalitsuste määruste vastavusest PS-le ja seadustele. Eraldi analüüsitakse õiguskorra olulisemaid probleemvaldkondi, samuti antakse põhjalik ülevaade õiguskantsleri ombudsmani funktsioonis läbiviidud menetlustest, õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena ning muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest.

 

2. 

Ülevaade avaldatakse üksnes elektrooniliselt õiguskantsleri kodulehel; alates 2009. a seda enam paberkujul ei trükita. Ülevaated on viimastel aastatel olnud suhteliselt mahukad, kajastades peamiselt kaasusi, milles õiguskantsler on tuvastanud õigustloova akti põhiseadusele mittevastavuse või leidnud, et järelevalvealune asutus on rikkunud isikute põhiõigusi ja -vabadusi või head haldustava. Lisaks on õiguskantsler üldistuste ja järelduste kaudu esitanud tervikliku pildi õigussüsteemi toimimisest ning ettepanekud vigade ja puuduste vältimiseks. Ülevaates antakse ka ammendav ja igakülgne statistika aasta jooksul õiguskantslerile laekunud avaldustest ning läbi viidud menetlustest.

 

3. 

Aastaülevaate alusel esitab õiguskantsler Riigikogule suulise ettekande. Need ettekanded on enamasti olnud kriitilise iseloomuga; õiguskantsler on keskendunud aktuaalsetele murettekitavatele tendentsidele, vastavaid järeldusi aasta märkimisväärseimate kaasustega piltlikustades. Kirjalikud aastaülevaated ja suulised ettekanded on leidnud aktiivset vastukaja nii Riigikogu komisjonides ja fraktsioonides kui ka avalikkuses.