Paragrahv 138.

Riigikontrolöri saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.

 

1. 

PS § 138 sätestab riigikontrolöri immuniteedi. Riigikontrolöri kriminaalvastutusele võtmist reguleerib täpsemalt KrMS 14. ptk.

 

2. 

PS § 138 kõneleb Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekust kriminaalvastutusele võtmiseks. KrMS § 378 lg 1 ja § 379 lg 1 kohaselt teeb õiguskantsler riigi peaprokuröri taotlusel Riigikogule kirjaliku ettepaneku anda nõusolek süüdistusakti koostamiseks. Ettepaneku menetlemist reguleerib RKKTS 18. ptk.

 

3. 

Riigikontrolöri immuniteet on analoogiline Riigikogu liikme immuniteediga (vt § 76 komm). Erinevus seisneb selles, et Riigikogu nõusolek koostada süüdistusakt riigikontrolöri suhtes peatab RKS § 24 lg 2 kohaselt tema ametikohustuste täitmise. Nõusolek koostada süüdistusakt Riigikogu liikme suhtes ei peata tema ametikohustuste täitmist.

 

4. 

Riigikontrolöri kaasamine ajutisele salajasele koostööle ning jälitustoimingutesse toimub samadel alustel Riigikogu liikmetega (vt § 76 komm).

 

5. 

Ehkki riigikontrolöri institutsioon oli 1920. a PS kehtivuse ajal olemas, ei olnud riigikontrolöri institutsioon ja sellest tulenevalt ka tema immuniteet reguleeritud PS-s endas. 1937. a PS § 111 lg 2 järgi oli riigikontrolöri immuniteet analoogiline ministrite immuniteediga.