Paragrahv 137.

Riigikontrolli korralduse sätestab seadus.

 

1. 

PS kohaselt sätestatakse Riigikontrolli tegevuse korraldus ja täpsemad ülesanded, samuti asutuse juhtimiskorraldus RKS-ga. Et PS § 104 lg 2 p 13 kohaselt on tegemist konstitutsioonilise seadusega, nõuab RKS vastuvõtmine ja muutmine Riigikogu koosseisu häälteenamust.

 

2. 

Kuni 06.02.1995 tegutses Riigikontroll EV ÜN poolt 06.06.1990 vastu võetud seaduse alusel (jõust 02.07.1990). Riigikontrolli töötajate tasustamist reguleeris 01.01.1993 kuni 06.02.1995 Riigikontrolli töötajate töötasustamise ajutise korra seadus. PS kehtimise ajal on vastu võetud kaks RKS: esimene neist jõustus 06.02.1995 ja teine 04.03.2002. Kehtivat RKS on korduvalt muudetud.

 

3. 

1995. a RKS muutis Riigikontrolli rohkem riigikontrolörikeskseks, säilitades samas peakontrolöride ulatusliku vastutuse. Kontrolli tulemusel võttis peakontrolör vastu otsuse, mille läbivaatamine oli kontrollitavale kohustuslik. Peakontrolöri otsuse sai vaidlustada riigikontrolöri juures või kohtus. Otsuse tähtajaks täitmata jätmise eest oli HÕS-s ette nähtud koguni karistus, ent see ei ühildunud juba tollase RKS-ga kujundatud Riigikontrolli olemusega, mille kohaselt Riigikontrolli ei käsitatud enam käsuvõimuga organina. 1995. a RKS-ga seati sisse ka Riigikontrolli eripensionid ja lühendati riigikontrolöri volituste tähtaeg seitsmelt aastalt viiele, nagu 1992. a PS seda ette nägi. Tollase riigikontrolöri volitused kestsid ametisse nimetamisel määratud tähtaja lõpuni (PSRS § 5 lg 2), s.o seitse aastat.

 

4. 

Kehtiva, 2002. a RKS-ga laiendati auditeeritavate ringi ja Riigikontrolli pädevust (mh tulenevalt välisrahade kasutamise kontrolli kohustusest), kaotati enamiku Riigikontrolli ametnike eripensionid ning loobuti varasemast peakontrolöri otsuse ja kontrolliakti kombinatsioonist, asendades selle kontrolliaruandega. Riigikontrolli rolli kohta vt § 132 komm.

 

5. 

2012. a vastu võetud RKS muudatuse alusel ei teki alates 2013. aastast ja hiljem ametisse nimetatud riigikontrolöril enam õigust ametipensionile. Alates 2013. a 1. jaanuarist ei teki enam õigust eripensionile ka Riigikontrolli peakontrolöril. Sellest üldreeglist on kehtestatud mitmeid erisusi nii sel päeval ametis olevate isikute kaitseks, kel vajalik staaž pole veel täis, aga ka juba peakontrolöri ametist lahkunud, kuid staažinõude täitnud isikute õiguspärase ootuse kaitseks.