Paragrahv 135.

Riigikontrolör esitab Riigikogule ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta eelmisel eelarveaastal üheaegselt riigieelarve täitmise aruande arutamisega Riigikogus.

 

1. 

Riigikontrolör esitab Riigikogule kaks dokumenti: ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta (edaspidi RVKS) ja Vabariigi Valitsuse koostatud riigi majandusaasta koondaruande (edaspidi RMKA) auditeerimise tulemusel koostatud kontrolliaruande. Riigikontroll auditeerib RMKA-s sisalduvat raamatupidamise aastaaruannet ja teeb tehingute seaduslikkuse kontrolli (RES § 45 lg 1). Viimase raames on seni keskendutud tehingute riigieelarve baasseadusele ja iga-aastastele riigieelarve seadustele vastavuse kontrollimisele. Kontrolliaruanne esitatakse Riigikogule koos Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud RMKA-ga (RES § 48 lg 6).

Riigieelarve täitmise aruanne on RMKA-sse kuuluva riigi raamatupidamise aastaaruande osa (RPS § 38 lg 4), seda Riigikogu täiskogus eraldi ei arutata. Praktikas on kujunenud nii, et vahetult pärast RVKS arutamist Riigikogu täiskogu istungil esitab Vabariigi Valitsus Riigikogule kinnitamiseks RMKA.

Riigikogu täiskogu arutab RVKS, olles eelnevalt ära kuulanud riigikontrolöri kõne. Kui varem on RVKS koostatud peamiselt eelmise RVKS esitamisest möödunud aasta jooksul tehtud auditite põhjal, siis viimastel aastatel sisaldab aruanne ka kokkuvõtlikku hinnangut RMKA-le, riigi rahanduse ja majanduse ülevaadet ning käsitleb valminud auditite põhjal riigi tegevusvaldkondade arengut ning probleeme. RVKS esitatakse Riigikogule sügisistungjärgu algul.

 

2. 

Lisaks RMKA auditeerimisele täidab Riigikontroll riigi konsolideerimisgrupi audiitori ülesandeid (RKS § 71). Konsolideerimine on konsolideerimisgruppi kuuluvate raamatupidamiskohustuslaste aruannete ühendamine nii, nagu oleks tegemist ühe raamatupidamiskohustuslasega.

Riigi konsolideerimisgruppi kuuluvad kõik riigi raamatupidamiskohustuslased (iga ministeerium ja Riigikantselei oma valitsemis- ja haldusala ulatuses ning põhiseaduslikud institutsioonid – Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, õiguskantsler ja Riigikohus), riigi äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused ning Riigimetsa Majandamise Keskus vastavalt RPS §-le 27. Praktikas auditeerib Riigikontroll ministeeriumide, põhiseaduslike institutsioonide ja Riigikantselei konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandeid (RES § 45 lg 2) ja erasektori vandeaudiitorid auditeerivad ülejäänud üksusi.

Et kõiki riigi konsolideerimisgrupi üksusi auditeerida ühtsetel metoodilistel alustel, koordineerib ja juhendab Riigikontroll vandeaudiitorite tegevust konsolideerimisgrupi üksuste raamatupidamise aastaaruande auditi ning tehingute seaduslikkuse kontrolli teostamisel. Riigikontrolör määrab oma juhises vandeaudiitoritele iga-aastaselt kindlaks õigusaktid ja tehinguklassid, mida kontrolli käigus hõlmatakse. Juhis avalikustatakse Riigikontrolli välisveebis, saadetakse auditeeritavatele, kellele juhis laieneb ning audiitorkogu infosüsteemi kaudu audiitorkonnale.

 

3. 

Riigikontrolli enda tegevust auditeerib Riigikogu määratud audiitor, kellel on Riigikontrolli tegevuse kontrollimiseks samasugused õigused nagu Riigikontrollil kontrollimiste läbiviimiseks (RKS § 5). Nimetatud audiitor annab praktikas Riigikogule arvamuse selle kohta, kas Riigikontrolli raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Riigikontrolli finantsseisundit aastalõpu seisuga, aruandeaasta majandustulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse, riigi raamatupidamise üldeeskirja ja Raamatupidamise Toimkonna juhendiga.