Paragrahv 3.

Käesolevat seadust saab muuta ainult rahvahääletusega.

 

1. 

Paragrahv 3 lülitati PSTS-i põhjendusel, et kuna PSTS täiendab PS esimesse peatükki kuuluva § 3 põhimõtteid, on selle vastuvõtmine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine lubatud üksnes rahvahääletusel (vt PSTS eelnõu 1067 SE I seletuskiri). Põhimõtte, et PS I peatükki saab muuta ainult rahvahääletusega, sätestab juba PS § 162. Seetõttu võib nimetatud sätet käsitleda kui lisagarantiid.

 

2. 

Juhul kui EL aluslepinguid täiendavad lepingud muudavad seniseid lepinguid määral, mis väljub meie liitumistingimuste ja põhiseaduse täiendamise seaduse raamidest, tuleb täiendavalt muuta põhiseaduse täiendamise seadust, mis saab toimuda ainult rahvahääletusel. Enne Euroopa põhiseaduse lepingu (jäi mõnede EL liikmesriikide vastuseisu tõttu jõustumata) ja Lissaboni lepingu ratifitseerimist kaasas Riigikogu põhiseaduskomisjon eksperte, et selgitada välja, kas lepingud mahuvad kehtiva PS raamidesse. Ekspertide hinnangul ei olnud nimetatud lepingute ratifitseerimiseks PS eelnev muutmine vajalik.